Academia Sinica
You are here:   Home   ⇒   About us   ⇒   List of Phone Extension No.

List of Extension Numbers

 

  Telephone:886-2-23685999  

Administrative staff Research Fellow
Name Room(Ext.)
 Yee-Ling Lai  201 (441)
 Fang-Tzu Kuo  201 (443)
 Hsiao-Ching Liu  301 (442)
 Pi, Han Chang  600 (400)
 Szu-Chieh Lin  601 (341)
 Shu-Min Yeh  601 (331)
 Yueh-Hwa Lee  601 (333)
 Pei-Hsun Hung  601 (427)
 Pei-feng Shin  601 (400)
 Miao Ping Hung  601 (332)
 Pei-Chun Wang  601 (336)
 Mei-Ling Kuo  602 (342)
 Shelly huang  606 (382)
 Ching-Wen Wang  606 (383)
 Lin, Yu-Tuan  743 (743)
 Huang, Shu-chuen  746 (422)
 Chen-Yang Lin  746 (701)
 Jia-Hsuan He  746 (701)

Visitors 

Name Room Visiting
Yamada, Hiromichi 723 2017-05-01
~ 2018-04-30
Rao, Sheng 618 2017-09-10
~ 2018-08-31
Chen, Chih-Whi 731 2017-12-30
~ 2018-01-19
Coulembier, Kevin 725 2018-01-02
~ 2018-01-19
Ng, Kam Chuen 724 2018-01-13
~ 2018-01-21
Kim, Sunghoon 731 2018-01-14
~ 2018-01-27
Li, Xiaoshan 732 2018-01-14
~ 2018-01-29
Ma, Shimei 733 2018-01-14
~ 2018-02-09
Ma, Jun 733 2018-01-15
~ 2018-02-09
Chung, Chan-Liang 726 2018-01-15
~ 2018-02-14
Zhang, Yi 734 2018-01-18
~ 2018-02-24
Zhu, Xuding 724 2018-01-19
~ 2018-02-18
Li, Jianping 726 2018-01-21
~ 2018-02-20
Wu, Sheng-Jhih 732 2018-01-23
~ 2018-02-25
Yi, Ge 728 2018-01-25
~ 2018-01-31
Yanagida, Eiji 727 2018-01-28
~ 2018-02-03
Takahashi , Jin 727 2018-01-28
~ 2018-02-03
Chen, Ke 728 2018-01-28
~ 2018-02-10
Name Ext. SIP #
 Yu, Chia-Fu   62893905928
 Yeh, Yeong-Nan   62993905929
 Chen, Yi-Chiuan   63093905930
 Cheng, Jih-Hsin   63193905931
 Hsiao, Chin-Yu   63393905933
 Wu, Derchyi   63693905936
Postdoctors
Name Ext. Name Ext.
 Wan-Yu Tsai  619  Yusuke Shimabukuro  620
 Guokuan Shao  621  Hung-Yu Yeh  621
 Sheng-Fu Chiu  622  Saud Hussein  623
 Jyun-Ao Lin  623  Chao Zhang  624
 Yasuhiro Terakado   625  Chia-Liang Sun  626
 Taiji Marugame  637
Name Ext. SIP #
 Cheng, Shun-Jen   702 93905902
 Kan, Su-Jen   703 93905903
 Liu, Tai-Ping   704 93905904
 Lam, Ching Hung  705 93905905
 Liang, Fei-tsen   706 93905906
 Hui, Kin Ming   707 93905907
 Hsieh, Chun-Chung  708 93905908
 Chou, Wun-Seng   709 93905909
 Ming-Lun Hsieh  710 93905910
 Lih, Ko-Wei   711 93905911
 Lee, Jyh-Hao   735 93905955
 Chow, Yunshyong   736 93905956
 Hsieh, June   737 93905937
 Hwang, Chii-Ruey   738 93905938
 Huang, I-Chiau   740 93905940
 Elling, Volker  741 93905941
 Wang, Julie Tzu-Yueh   742 93905942

Retired Research Fellow

Name Ext.
 Hwang, Jenn Fang   400
 Chang, Chin-Huei   635
 Lee, Hsuan-Pei   635
 Du, Bau-Sen   716
 Roan, Shi-Shyr   716
 Chiang, Tzuu-Shuh   739
 Liu, Fon-Che   744

Research Assistants

Name Ext.
 Yi-Lin Lee  620
 Kang-Gang Liu  621
 Fu-Hsuan Ho  624
 Kai-Lun Lo  625