Academia Sinica
You are here:   Home   ⇒   About us   ⇒   List of Phone Extension No.

List of Extension Numbers

 

  Telephone:886-2-23685999  

Administrative staff Research Fellow
Name Room(Ext.)
 Yee-Ling Lai  201 (441)
 Fang-Tzu Kuo  201 (443)
 Hsiao-Ching Liu  301 (442)
 Pi, Han Chang  600 (400)
 Pei-Chun Wang  601 (336)
 Miao Ping Hung  601 (332)
 Pei-Hsun Hung  601 (427)
 Hong, Wei-Jie  601 (400)
 Szu-Chieh Lin  601 (341)
 Shu-Min Yeh  601 (331)
 Yueh-Hwa Lee  601 (333)
 Mei-Ling Kuo  602 (342)
 Shelly huang  606 (382)
 Ching-Wen Wang  606 (383)
 Lin, Yu-Tuan  743 (743)
 Huang, Shu-chuen  746 (422)
 Jia-Hsuan He  746 (701)

Visitors 

Name Room Visiting
Noh, Se Eun 729 2018-03-01
~ 2019-02-28
Miyamoto, Masahiko 723 2018-08-01
~ 2020-07-31
Powell, Alexander 739 2018-10-18
~ 2019-08-12
Bao, Huanchen 731 2018-12-22
~ 2019-12-30
Li, Xiaoshan 726 2019-01-03
~ 2019-01-31
Zhang, Ruobing 728 2019-01-09
~ 2019-01-23
Yang, Paul Chien-Ping 727 2019-01-10
~ 2019-01-25
Chang, Alice Sun-Yung 727 2019-01-15
~ 2019-01-25
Lee, Yuan-Pin 744 2019-01-19
~ 2019-01-27
Lee, Jaeseung 725 2019-01-20
~ 2019-01-30
Kim, Dohyun 725 2019-01-20
~ 2019-01-30
Name Ext. SIP #
 Yu, Chia-Fu   62893905928
 Yeh, Yeong-Nan   62993905929
 Chen, Yi-Chiuan   63093905930
 Cheng, Jih-Hsin   63193905931
 Mok, Chung Pang  63293905932
 Hsiao, Chin-Yu   63393905933
 Wu, Derchyi   63693905936
Postdoctors
Name Ext. Name Ext.
 Zhibin Du  618  Qi, Hao  619
 Shih-Yu Chen  620  Hung-Yu Yeh  621
 Guokuan Shao  621  Sheng-Fu Chiu  622
 Jyun-Ao Lin  623  Chao Zhang  624
 Yao Cheng  624  Ryo Sato  625
 Yasuhiro Terakado   625  Chia-Liang Sun  626
 Taiji Marugame  637  Kyung-Youn Kim  734
 Bingying Lu  734
Name Ext. SIP #
 Cheng, Shun-Jen   702 93905902
 Kan, Su-Jen   703 93905903
 Liu, Tai-Ping   704 93905904
 Lam, Ching Hung  705 93905905
 Liang, Fei-tsen   706 93905906
 Hui, Kin Ming   707 93905907
 Hsieh, Chun-Chung  708 93905908
 Ming-Lun Hsieh  710 93905910
 Lih, Ko-Wei   711 93905911
 Lee, Jyh-Hao   735 93905955
 Hsieh, June   737 93905937
 Hwang, Chii-Ruey   738 93905938
 Huang, I-Chiau   740 93905940
 Elling, Volker  741 93905941
 Wang, Julie Tzu-Yueh   742 93905942

Retired Research Fellow

Name Ext.
 Hwang, Jenn Fang   400
 Chang, Chin-Huei   635
 Lee, Hsuan-Pei   635
 Chou, Wun-Seng   709
 Roan, Shi-Shyr   716
 Du, Bau-Sen   716
 Chiang, Tzuu-Shuh   730
 Chow, Yunshyong   736
 Liu, Fon-Che   744

Research Assistants

Name Ext.
 Wei-Ting Kao  618
 Chun-Hsien Hsu  618
 Nai-Heng Hsu  619
 Tsung-Kai Lin  620
 Shu-Ting Huang  620
 Wei-Chuan Shen  621
 Ting-Wei Chao  623
 Tai Wei Hu  624
 Ching-Lung Hsu  625