Academia Sinica
You are here:   Home   ⇒   About us   ⇒   List of Phone Extension No.

List of Extension Numbers

 

  Telephone:886-2-23685999  

Administrative staff Research Fellow
Name Room(Ext.)
 Lai, Yee-Ling   201 (441)
 Kuo, Fang-Tzu   201 (443)
 Liu, Hsiao-Ching   301 (442)
 Pi, Han Chang  600 (400)
 Lin, Szu-Chieh   601 (341)
 Yeh, Shu-Min  601 (331)
 Lee, Yueh-Hwa  601 (333)
 Hung, Pei-Hsun   601 (427)
 Hong, Wei-Jie  601 (400)
 Hung, Miao Ping   601 (332)
 Wang, Pei-Chun   601 (336)
 Kuo, Mei-Ling  602 (342)
 Wang, Ching-Wen   606 (383)
 Peng, Huan-Ting   606 (382)
 Lin, Yu-Tuan  743 (743)
 Huang, Shu-chuen  746 (422)
 He, Jia-Hsuan   746 (701)
 Lin, Chen-Yang   746 (701)

Visitors 

Name Room Visiting
Miyamoto, Masahiko 723 2018-08-01
~ 2020-07-31
Yen, Ju-Yi 726 2020-03-16
~ 2020-08-15
Chiang, Hung 733 2020-06-01
~ 2020-08-31
Lee, Yu-Sheng 733 2020-06-08
~ 2020-08-31
Tsai, Cheng-Chiang 727 2020-06-11
~ 2020-09-30
Hsu, Chi-Yun 725 2020-06-29
~ 2020-08-28
Kuo, Hung-Wen 728 2020-07-06
~ 2020-07-20
Fang, Yung-Fu 729 2020-07-06
~ 2020-07-11
Zhu, Xuding 731 2020-07-10
~ 2020-08-10
Name Ext. SIP #
 Yu, Chia-Fu   62893905928
 Yeh, Yeong-Nan   62993905929
 Chen, Yi-Chiuan   63093905930
 Cheng, Jih-Hsin   63193905931
 Hsiao, Chin-Yu   63393905933
 Wu, Derchyi   63693905936
Postdoctors
Name Ext. Name Ext.
 Qi, Hao  618  Zhu, Weixia  618
 Kim, Kyung-Youn  619  Lu, Bingying  619
 Chen, Shih-Yu  620  Chiu, Sheng-Fu  622
 Park, Jinwan  623  Wang, Huan  623
 Guo, Ji  624  Xiang, Ziqing  624
 Tokimoto, Kazuki   625  Sato, Ryo  625
 Terakado, Yasuhiro  625  Sun, Chia-Liang  626
 Zhang, Jian  637
Name Ext. SIP #
 Cheng, Shun-Jen   702 93905902
 Kan, Su-Jen   703 93905903
 Liu, Tai-Ping   704 93905904
 Lam, Ching Hung  705 93905905
 Liang, Fei-tsen   706 93905906
 Hui, Kin Ming   707 93905907
 Hsieh, Chun-Chung  708 93905908
 Hsieh, Ming-Lun   710 93905910
 Lih, Ko-Wei   711 93905911
 Miyamoto, Masahiko  723 93901253
 Lee, Jyh-Hao   735 93905955
 Lee, Yuan-Pin  736 93905956
 Hwang, Chii-Ruey   738 93905938
 Huang, I-Chiau   740 93905940
 Elling, Volker  741 93905941
 Wang, Julie Tzu-Yueh   742 93905942

Retired Research Fellow

Name Ext.
 Hwang, Jenn Fang   400
 Chang, Chin-Huei   635
 Lee, Hsuan-Pei   635
 Liu, Fon-Che   715
 Chou, Wun-Seng   716
 Roan, Shi-Shyr   716
 Du, Bau-Sen   716
 Chow, Yunshyong   730
 Chiang, Tzuu-Shuh   730
 Hsieh, June   737

Research Assistants

Name Ext.
 I-Hsun Chen  620
 De-Jun Wang  624