Academia Sinica
You are here:   Home   ⇒   About us   ⇒   List of Phone Extension No.

List of Extension Numbers

 

  Telephone:886-2-23685999  

Administrative staff Research Fellow
Name Room(Ext.)
 Lai, Yee-Ling   201 (441)
 Kuo, Fang-Tzu   201 (443)
 Huang, Chia-Hung  201 (443)
 Liu, Hsiao-Ching   301 (442)
 Pi, Han Chang  600 (400)
 Hong, Wei-Jie  601 (400)
 Huang, Shu-chuen  601 (337)
 Hung, Miao Ping   601 (332)
 Yeh, Shu-Min  601 (331)
 Lee, Yueh-Hwa  601 (333)
 Chiang, Hsuan-Ting Shelly  601 (338)
 Tung, Yu-Ching Jessi   601 (341)
 Hung, Pei-Hsun   601 (427)
 Wang, Pei-Chun Andrea  601 (336)
 Kuo, Mei-Ling  602 (342)
 Wang, Ching-Wen   606 (383)
 Lin, Yu-Tuan  743 (743)
 Lin, Chen-Yang   746 (701)
 He, Jia-Hsuan   746 (701)
 Hsu, Hua-Ting Tiffany  746 (422)

Visitors 

Name Room Visiting
Name Ext. SIP #
 Yu, Chia-Fu   62893905928
 Chen, Yi-Chiuan   63093905930
 Cheng, Jih-Hsin   63193905931
 Lai, Chun-Ju  63293905932
 Hsiao, Chin-Yu   63393905933
 Khan, Adeel Ahmad  63493905934
 Wu, Derchyi   63693905936
Postdoctors
Name Ext. Name Ext.
 Chen, I-Yuan Harrison  618  Wu, Kuang-Ru  619
 Chen, Shih-Yu  620  Wang, Yi-Sheng  620
 Xiang, Ziqing  621  Su, Wei-Bo   621
 Chiu, Sheng-Fu  622  Wang, Sz-Sheng  623
 Tokimoto, Kazuki   623  Mikami, Ryota   729
Name Ext. SIP #
 Cheng, Shun-Jen   702 93905902
 Kan, Su-Jen   703 93905903
 Liu, Tai-Ping   704 93905904
 Lam, Ching Hung  705 93905905
 Liang, Fei-tsen   706 93905906
 Hui, Kin Ming   707 93905907
 Hsieh, Chun-Chung  708 93905908
 Cheng, Miranda C. N.  709 93905909
 Hsieh, Ming-Lun   710 93905910
 Miyamoto, Masahiko  723 93901253
 Lee, Yuan-Pin  736 93905956
 Yu, Shih-Hsien  737 93905937
 Huang, I-Chiau   740 93905940
 Elling, Volker  741 93905941
 Wang, Julie Tzu-Yueh   742 93905942
 Tsai, Cheng-Chiang  744 93905924

Retired Research Fellow

Name Ext.
 Chou, Mo-Hong   400
 Chow, Yunshyong   400
 Hwang, Jenn Fang   400
 Roan, Shi-Shyr   400
 Chiang, Tzuu-Shuh   610
 Yeh, Yeong-Nan   629
 Lee, Hsuan-Pei   635
 Chang, Chin-Huei   635
 Lih, Ko-Wei   711
 Liu, Fon-Che   715
 Chou, Wun-Seng   716
 Du, Bau-Sen   716
 Hsieh, June   716
 Lee, Jyh-Hao   735
 Hwang, Chii-Ruey   738

Research Assistants

Name Ext.
 Yu, Hung-Chung  624
 Chen, Jun-Shuo  624
 Lin, Cheng-Pu  624
 Liang, Chia-Tz  626