Academia Sinica Academia Sinica Academia Sinica

Program

Please click here for a printable PDF version

December 18th

December 19th

December 20th

December 21st

December 22nd

09:00~09:30

Registration

9:30~10:30

Haisheng Li

Alexander A. Ivanov

Cui Bo Jiang

Feng Xu

Hiromichi Yamada

10:30~11:00

Tea Break

11:00~12:00

Tomoyuki Arakawa

Hiroki Shimakura

Chongying Dong

Terry Gannon

Robert Griess

12:00~14:00

Lunch Break

14:00~15:00

Toshiyuki Abe

Ching Hung Lam

Excursion
to
Palace Museum

Masahiko Miyamoto

15:00~15:30

Tea Break

Tea Break

15:30~16:30

Nina Yu

Hiroshi Yamauchi

Matthew Krauel

Xiao Yu Jiao

Simon Wood

16:40~17:10

Hsian-Yang Chen